Algemene verkoopsvoorwaarden

1. De algemene verkoopsvoorwaarden van de verkoper annuleren en hebben voorrang op de algemene aankoop- of
verkoopsvoorwaarden van de koper vermeld op de bestelbon of enig ander document

2. De verkoopovereenkomst wordt geacht te zijn gesloten op de maatschappelijke zetel van de verkoper

3. De bestelling, inclusief deze overgemaakt aan de eventuele vertegenwoordigers van de verkoper, worden slechts bindend na
aanvaarding. Factuur staat gelijk met aanvaarding.

4. De koper betaalt op alle bestellingen een voorschot bepaald door de verkoper op de offerteprijs. Voor bijzondere bestellingen
betaalt de koper een voorschot van 90% op de offerteprijs.
Zolang de koper het voorschot niet betaalt, zal de verkoper niet tot productie en levering gehouden zijn, onverminderd het
recht van de verkoper om de overeenkomst in dit geval te laten ontbinden in nadeel van de koper.

5. In afwijking van art. 1583 B.W. blijven de verkochte goederen, zelfs na levering eigendom van de verkoper tot algehele betaling
van de hoofdsom, intrest, schadevergoeding, kosten en belastingen lasten de koper.

6. Ingeval van annulatie van de bestelling door de koper, is deze laatste gehouden tot betaling aan de verkoper van een forfaitaire
schadevergoeding gelijk aan:

  • Voorschot van de offerte voor de gewone bestellingen
  • 90% van de offerteprijs voor de bijzondere bestellingen

Het bij de bestelling betaalde voorschot komt als gedeeltelijke forfaitaire schadevergoeding de verkoper toe.

7. Behoudens andersluidend beding op de factuur, zijn de factuurbedragen contant te betaalbaar op de maatschappelijke zetel
van de verkoper.

8. Wanneer tussen de datum van de bestelling en de datum van de levering/plaatsing inkomende rechten, fiscale tarieven,
transport- of verzekeringskosten zouden veranderen, is de verkoper gerechtigd die kostenstijging, welke meer dan 1% va de
offerteprijs bedraagt, aan te rekenen.

9. De prijzen van de verkoper zijn af fabriek, exclusief verpakking, vervoerkosten, verzekering en BTW die door de koper gedragen
worden.

10. Alle klachten betreffende de door de verkoper geleverde prestaties en leveringen geschieden bij aangetekende brief binnen de
3 dagen.

11. De uitvoering van de bestelling is onderworpen aan de fabricatie- en bevoorradingsmogelijkheden van het ogenblik. Wij
voorzien een termijn tussen de 7-18 weken na ontvangst van voorschot, onder voorbehoud.
Onder geen enkel beding kan de verkoper tot schadeloosstelling gehouden zijn ingeval van niet-uitvoering of niet-tijdige
uitvoering van een bestelling.
De door de verkoper opgemaakte ontwerpen e.d. moge zonder schriftelijke toelating van de verkoper niet gebruikt worden.

12. Indien de koper in gebreke blijft de facturen te betalen, zal de verkoper geen verdere leveringen of prestaties verrichten tot
datum van de algehele betaling.
De verkoper houdt zich tevens het recht voor de overeenkomst te laten ontbinden in het nadeel van de koper, met betaling van
een schadevergoeding.
De door de koper in voorkomend geval betaalde voorschotten blijven als forfaitaire schadevergoeding verworven door de
koper.

13. De aansprakelijkheid van de verkoper wordt uitgesloten en geen schadevergoeding is door de verkoper verschuldigd in het
geval van overmacht, vreemde oorzaak of toeval, waardoor een vertraging in de prestaties of niet-levering van de levering
geschiedt.

14. Ingeval van niet of laattijdige betaling door de koper, zal van rechtswege en zonder enige aanmaning een conventionele
verwijlintrest van 8% per jaar verschuldigd zijn.
Ingeval een factuur onbetaald blijft, zal de koper bovendien een forfaitaire schadevergoeding van 10% op de openstaande
factuurbedragen verschuldigd zijn, met een minimum van 250 EUR.

15. De tussen partijen ontstane verkoopovereenkomst wordt uitsluitend beheerst door en geïnterpreteerd overeenkomst de
Belgische wetten. In geval van gerechtelijke procedure zijn uitsluitend de rechtbanken van Turnhout bevoegd.

Maak vrijblijvend een afspraak voor een offerte of gewoon voor ons deskundig advies. Afspraak maken